Ansambl Romeo & Julia Kören Benoit Malmberg, umjetničko vodstvo

Ansambl Romeo & Julia Kören Benoit Malmberg, umjetničko vodstvo

RENESANSNA GLAZBA ZA SVAKOGA Ansambl Romeo & Julia Kören Benoit Malmberg, umjetničko vodstvo

    

Gospić

Turistička zajednica Grada Gospića

Bana I. Karlovića 1

Telefon: +385 (0) 53 560 752